Algemene Voorwaarden JCshrimps

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de verkoper
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Gegevensbeheer
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Aanbiedingen
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Wijziging van de overeenkomst
Artikel 17 – Oplevering en risico overgang
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Overmacht
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 21 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

Artikel 1 – Definities

 1. JCshrimps gevestigd te Dieren, KvK nummer 78274095, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn de verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen beide partijen.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

JCshrimps
Zuiderparallelweg 57, 6953DD te Dieren.
info@jcshrimps.com
KvK-nummer: 78274095
Btw-identificatienummer: NL003311684B10

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen verkoper en koper.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door de partijen is overeengekomen. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. 
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending zijn voor de koper;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
 3. JCshrimps behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan JCshrimps heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
 2. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan JCshrimps geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 3. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt JCshrimps er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper.
 4. Enkel afgenomen producten kunnen worden teruggezonden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. Garnalen, slakken en waterplanten.
 2. Goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk en natuurproducten.
 3. Indien producten of voeding zoals aangegeven slechts kort houdbaar zijn.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor eigen rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de verkoper. 
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 9 – De prijs

 1. Prijzen op de website en op sociale media kunnen worden verhoogd en verlaagd op elk gegeven moment. Op het moment dat de koper het product reeds heeft besteld, blijft de prijs staan die tijdens de bestelling zichtbaar was.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de koper deze gebreke onmiddellijk schriftelijk te melden aan JCshrimps.
 4. Indien klachten van de koper door JCshrimps gegrond worden bevonden, zal JCshrimps naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.
 5. Op levende have zoals dieren en planten zit geen garantie van welke vorm dan ook. Alle risico’s zijn voor de koper. Deze regeling is geldig vanaf het moment dat de verkoper het pakket heeft aangeboden bij de transporteur tot na ontvangst.
 1. De garantie geldt niet indien:
 1. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal JCshrimps bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Mocht dit niet mogelijk zijn door welke reden dan ook wordt de koper zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De koper kan dan kiezen om de gehele bestelling te annuleren, of de bestelling gedeeltelijk te annuleren. Binnen 14 dagen zal de verkoper het bedrag terugbetalen.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 4. Aan de leveringsplicht van JCshrimps is voldaan zodra na betaling, de klant de track en trace code heeft ontvangen, en de bestelling te volgen is via DHL/PostNL.

Artikel 12 – Gegevensbeheer

 1. Indien de koper een bestelling plaatst bij JCshrimps, dan worden uw gegevens opgenomen in de database van JCshrimps. JCshrimps behoudt zich aan de AVG wet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

Artikel 13 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht, dit dient schriftelijk te worden afgesproken. 
 2. Bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot dat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terug nemen. 
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform afspraak heeft betaald. 
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Aanvulling lid 2 blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering over gaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding buitengerechtelijke incasso kosten.

Artikel 14 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 
 3. De aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaan altijd uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. JCshrimps is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking of raadpleeg onze website. 
 2. JCshrimps is niet aansprakelijk voor letsel of welke vorm van schade dan ook veroorzaakt door onze producten.

Artikel 16 – wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 

Artikel 17 – Oplevering en risico overgang 

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper. 

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jcshrimps.com
 2. Koper is verplicht om klachten over verrichtte werkzaamheden direct te melden aan JCshrimps, de klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is om hier zo goed mogelijk op te reageren.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de verkoper, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen of eventueel te vervangen.

Link naar het ODR-Platform:     https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Artikel 19 – Overmacht

 1. JCshrimps is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nageleefd ten gevolgen van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheden, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of bij wanprestaties door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer en storingen en wijzigingen door derde geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JCshrimps alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreke in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. JCshrimps behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JCshrimps verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien JCshrimps bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JCshrimps en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden-Gelderland kennis, tenzij JCshrimps er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-09-2021